×

Terms & Conditions

YourGoals. (alias YG) is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 58926690.
1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP/ PERSONAL TRAINING OF ONLINE COACHING
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (ook wel; een deelnemer die deelneemt aan een Personal Training, een Small Group Training, een Online Coaching en/of Bootcamp, aangeboden en/of verzorgd door YG) en anderzijds YG.

b. Een Bootcamp/Personal Training/Small Group training/Online Coaching is; – Een workout, een extra workout,of een Programma. De inhoud van iedere Workout of Programma staat op de website van YG.

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan Bootcamp training/Personal Training/Small Group training of Online Coaching sessie

d. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Programma-abonnement en door deelname aan Bootcamp/Personal Training of Online Coaching verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f. YG kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website van YG. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

g. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het YG toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen YG en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van YG.

b. Voor YG ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen (waaronder betaling) is voldaan.

c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van YG. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen. Deze kosten zijn variabel en worden per situatie berekend.

d. Een overeenkomst tussen YG en een Deelnemer bestaat uit:

(i) Een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamp/Personal Training/Small Group training of Online Coaching

(ii) Een Abonnement, dat bestaat uit:

(a) Een Abonnement of Jaarabonnement, dat in een bepaalde periode vooraf bepaald aantal keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een Bootcamp/Personal Training/Small Group training of Online Coaching in Amsterdam of Online; of

(b) Een Abonnement of Jaarabonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname Bootcamp/Personal training/Small Group training of Online Coaching op alle locaties; of

(iii) Een Programma-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Programma.

e. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement. Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement is enkel mogelijk tegen het eind van de looptijd van het betreffende Abonnement:

(i) In het geval van een Jaarabonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd van minimaal één jaar;

(ii) Het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement;
3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
a. Een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b. Een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van YG onder het kopje Geldigheidsduur. Als een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en/of Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp/Personal Training of Online Coaching.

c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort. YG heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d. Als een Deelnemer een (Jaar)Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt voordat het (Jaar)Abonnement ingaat.

e. Als een Deelnemer opnieuw een (Jaar)Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig (Jaar)Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt:

(i) Eerst het Eerste (Jaar)Abonnement uitgediend, voordat het Tweede (Jaar)Abonnement ingaat.

f. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise. Indien Deelnemer een merchandise artikel wenst kan deze contact opnemen met de organisatie van YourGoals.

g. De geldigheid van een (Jaar)Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Programma-abonnement aanschaft.

h. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. De deelnemer ontvangt een maand voor afloop hiervan een bericht.

i. Een Jaarabonnement heeft een geldigheid van één jaar. Na afloop hiervan wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbijbehorende actuele tarieven.

j. Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

k. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Procedure verloopt door middel van het versturen van een email met opzegging.
4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij aanschaf van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.

b. De actuele prijzen van;

(i) het inschrijfgeld
(ii) de Strippenkaarten
(iii) de (Jaar) Abonnementen
(iv) de Programma-abonnementen,
staan op de website van YG. YG heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn te allen tijde geldend en zijn beschikbaar op de website van YG. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, Jaarabonnementen en Programma-abonnementen.

c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van YG.

d. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

e. Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.

Wanneer de Deelnemer ervoor kiest de betaling in één keer te voldoen brengt YG geen extra kosten in rekening.

Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert YG automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.

f. Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement worden – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de eerste dag van de kalendermaand automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maand betaling zal worden afgeschreven.

g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten die YG – of een door YG ingeschakelde derde partij – heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag aan YG verschuldigd.

h. YG heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5. ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT
a. Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart.

b. De kosten voor een Deelnemer voor het annuleren van een Programma-abonnement:

– tot meer dan 4 weken voor aanvang van het Programma: kosteloos;

– van 2 tot 4 weken voor aanvang van het Programma: 50% van het factuurbedrag;

– van 0 tot 2 weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag.
6. ONTBINDING
a. De Deelnemer kan een overeenkomst met YG ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b. De Deelnemer brengt deze ontbinding in stand door een e-mailbericht te sturen aan de organisatie van YG met verzoek tot ontbinding.

c. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

d. Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door YG gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.

e. Na het verstrijken van het termijn van veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met YG te herroepen.

f. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien dagen is verstreken.

g. Na ontbinding is het te allen tijde mogelijk opnieuw lid worden. Wel geldt de regel dat de Deelnemer binnen een periode van drie maanden na orginele startdatum geen gebruik maken van eventuele acties.
7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP/PERSONAL TRAINING/SMALL GROUP TRAINING
a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp/Personal Training/Small Group training training.

b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee uur voor aanvang van een Bootcamp training uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart één strip in rekening gebracht. In het geval van een (Jaar)Abonnement wordt een Deelnemer gedurende een periode van vier weken uitgesloten van deelname aan de betreffende Bootcamp/Personal Training/Small Group training, wanneer de Deelnemer tweemaal binnen één maand afwezig is bij een training.

c. YG is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn ten alle tijde de geldende en deze zijn beschikbaar op de website van YG.

d. YG heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Wanneer dit het geval is worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd. Bij twee of meer deelnemers zal de training doorgaan.

e. In het geval van omstandigheden in overmacht van YG, wordt YG vrijgesteld van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is YG ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden kan een training worden afgelast. YG is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp/Personal Training/Small Group training door gevaarlijke weersomstandigheden. Onder gevaarlijke weersomstandigheden wordt verstaan: onweer, storm, extreme warmte, sneeuw en ijzel.

g. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan de Deelnemer door YG van de Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching geheel geschiedt op eigen risico.

b. YG, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching

c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van YG, haar medewerkers en trainers is YG niet aansprakelijk.

d. YG is niet aansprakelijk voor blessures of andere lichamelijke- of geestelijke schade die een Deelnemer kan oplopen tijdens, of ten gevolge van een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico van de Deelnemer opgevolgd.

e. YG is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, wanneer deze zijn ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching. Een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft of wanneer een Deelnemer een andere reden heeft te twijfelen aan een eigen deelname, dient hij/zij op voorhand advies in te winnen bij een arts.

f. YG behoudt zich het recht om naar eigen beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching.

g. Wanneer een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching, is YG niet verzekerd voor schade van een Deelnemer.

h. De Deelnemer doet onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp, Personal Training, Small Group Training of Online Coaching is ontstaan of ontstaat.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. YG respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b. YG gebruikt de Gegevens enkel om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Wanneer YG de gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken zal dit alleen gebeuren met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c. YG zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, wanneer deze zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d. De werknemers van YG en de door YG ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e. De verstrekte informatie op de website www.yourgoals.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f. Hoewel YG de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan YG niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van YG sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.yourgoals.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door YG gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. YG aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h. De website www.yourgoals.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeld merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van YG.

i. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring.
10. KLACHTEN
a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van YG zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij YG te melden, en uiterlijk binnen veertien dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij YG via info@yourgoals.nl onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. YG beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken vanaf de datum van ontvangst. Indien YG verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub-c van deze Algemene Voorwaarden.
11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is bevestigd door YG.

b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Ontvang gezonde leefstijl-, voeding- & trainingstips in jouw mailbox

Wij houden jou op de hoogte van acties, tips en andere leuke nieuwtjes.
De gegevens worden niet gedeeld met derden.

info@yourgoals.nl

Call: 06 37 503 029

© 2021 by YourGoals | All rights reserved. Powered by Orion | Online Course & Coaching Marketing Agency.
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram